Regulamin

Zasady współpracy handlowej firmy  PPHU IZMET

Wstęp

PPHU IZMET Irena Hayn jest przedsiębiorstwem produkcyjno handlowo -usługowym, zorientowanym na obsługę hurtową i detaliczną firm krajowych i zagranicznych oraz klientów indywidualnych.

PPHU Izmet jest dystrybutorem krajowych i  i zagranicznych producentów sprzętu i materiałów używanych przy spawaniu, cięciu i szlifowaniu.

1. Zapytania / Zamówienia

1.1 Regulamin dotyczy sprzedaży towarów prze firmę PPHU IZMET na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajów trzecich.

Podstawą rozpoczęcia współpracy dystrybucyjnej (Cennik hurtowy) z PPHU IZMET jest dostarczenie n/w dokumentów firmy tj:

 • kopii wpisu do rejestru lub ewidencji,
 • kopii nr REGON,
 • kopii nr NIP

1.2 Zakupy detaliczne oparte na Cenniku detalicznym nie wymagają dostarczania żadnych dokumentów.
1.3 Zamówienia hurtowe i detaliczne przyjmowane są w postaci pisemnej poprzez fax lub e-mail. Dopuszcza się również składanie zamówień w formie ustnej (telefonicznie lub bezpośrednio), jednakże w tym przypadku wszelkie ewentualne rozbieżności w interpretacji zamówienia dotyczące specyfikacji towarowej nie podlegają reklamacji.
1.4 Zapytania składane poprzez stronę internetową dotyczą wyłącznie zakupów detalicznych nie są traktowane jako zakup bezpośredni w Sklepie z wszystkimi konsekwencjami tej procedury. Zamówienie w tej formie weryfikowane jest przez handlowca PPHU IZMET pod względem dostępności, a jego końcowa wersja przesyłana zwrotnie do Klienta celem potwierdzenia. Klient musi potwierdzić końcową wersję zamówienia oraz ma prawo do odstąpienia od niego.
1.5 PPHU IZMET nie potwierdza pisemnie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz braków magazynowych wśród zamawianych produktów. Pracownik PPHU IZMET kontaktuje się ze Zamawiającym wyłącznie w celu wyjaśnienia nieścisłości w zamówieniu lub jego nieczytelnej kopii. Wyjątek stanowią zamówienia detaliczne, które są uzgadniane i potwierdzane.
1.6 Standardowym terminem realizacji zamówień na wyroby gotowe dostępne  w magazynie jest okres do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
1.7 Standardowy okres realizacji zamówień dotyczących wyrobów spawalniczych pod zamówienie wynosi od 5-15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

1.8 Wyroby oferowane przez PPHU IZMET są następujące:

Sprzęt do spawania i cięcia gazowego

 

1.10 Okres wykonania wyrobów niestandardowych wg specyfikacji Zamawiającego ustalany jest indywidualnie.
1.11 PPHU IZMET przyjmuje do wysyłki spedycją przesyłki o wadze do 30kg, w przypadku kilku przesyłek uzgodzienia są ustalane z zamawiającym.
1.12 W przypadku dużych zamówień, bądź specyficznych okoliczności ich realizacji dopuszcza się wydłużenie terminu dostawy, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązek tego uzgodnienia spoczywa na PPHU IZMET.
1.13 Zamówienie częściowo zrealizowane traktuje się jako zamknięte. Pozostałe nie dostarczone pozycje nie są traktowane przez PPHU IZMET jako pozycje czekające na realizację i nie będą dosyłane w przyszłości za wyjątkiem:

 • wyraźnego zaznaczenia na zamówieniu, aby w przypadku braku pozycji towarowych uzgodnić telefonicznie tryb ich realizacji w przyszłości, bądź anulację,
 • przypadku, gdy brakujące pozycje z zamówienia znajdują się dostawie docierającej w najbliższym czasie do firmy.

Wówczas pracownik PPHU IZMET dzwoni i uzgadnia telefonicznie tryb postępowania.

2. Realizacja zamówień

2.1 Realizujemy zamówienia internetowe od kwoty 100,00, PLN  netto

2.2 Wyroby sprzedawane przez PPHU IZMET pakowane są w opakowania jednostkowe lub zbiorcze łatwe do identyfikacji i przeliczenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie. Wolne przestrzenie wypełniane są materiałami uzupełniającymi: tektura, folia bąbelkowa, styropian. Opakowania zbiorcze zabezpieczone są taśmami firmowymi  lub w inny sposób gwarantujący pewność i solidność pakowania.
2.3 Wyroby podlegające dyrektywom europejskim lub innej formie certyfikacji wykonane są zgodnie z normami zharmonizowanymi oraz spełniają wymogi prawa polskiego. Gwarantem czystości prawnej jest PPHU IZMET.
2.4 Wyroby certyfikowane oznakowane są logo producenta, opisane i wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim.

3. Wysyłka/odbiór

3.1 Zamówione towary wysyłane są do Klientów na koszt odbiorcy. Wyłącznym spedytorem PPHU IZMET w zakresie transportu  paczek do 30 kg oraz przesyłek paletowych jest firma DPD.
3.2 Wyjątkiem od punktu 3.1 jest:

 • o wartość wystawionej faktury: 3.000,- PLN netto, paczka do 30 kg,

3.3 Refundacja kosztów transportu dopisywana jest do faktury, o ile Zamawiający nie zażąda pisemnie lub telefonicznie osobnej faktury na transport. Koszt pakowania, ceny opakowań i palet ponoszone są przez PPHU IZMET.
3.4 Standardowym dokumentem zawierającym specyfikację towarową oraz warunki dostawy i płatności jest faktura VAT. PPHU IZMET nie dołącza osobnych specyfikacji oraz dokumentu WZ. Faktura dołączana jest do przesyłki wysyłanej firmą kurierską.
3.5 Niestandardowe dokumenty wydania/dostawy oraz inna forma ich dostarczenia Klientowi, na jego wyraźne żądanie powinna być uzgodniona w formie pisemnej przez obydwie strony. Dotyczy to zarówno wysyłki towaru, jak i odbioru bezpośredniego przez osobę uprawnioną.
3.6 Faktura (dokument wydania) wręczana jest osobie odbierającej towar bezpośrednio. Jej obowiązkiem jest sprawdzenie specyfikacji oraz potwierdzenie jej zgodności z otrzymanym towarem na kopii dokumentu otrzymanego w firmie PPHU IZMET. Brak podpisu na dokumencie kopii traktowany jest jako milcząca akceptacja zgodności pobranego towaru i może być podstawą do odrzucenia reklamacji ilościowej i jakościowej.

3.7 Koszty wysyłek:

wysyłka standard do 30kg:            17.00 netto PLN

wysyłka Inpost                                     13.50 netto PLN

wysyłka Inpost – sprzedaż :              7.30 netto PLN

wysyłka wielkogabarytowa:           indywidualna wycena

wysyłka paletowa:                               indywidualna wycena, od 150.00 netto PLN

odbiór osobisty:                                     bezpłatnie

dowóz do klienta w obrębie Katowic (do 30km) bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 500.00 netto PLN  

4. Ceny hurtowe

4.1 Obowiązującym cennikiem dla dystrybutorów są cenniki producentów zawierający ceny netto.
4.2 Firmy handlowe uzyskują rabat od cenników.
4.3 Cenniki umieszczone są na stronie internetowej firmy PPHU IZMET.  PPHU IZMET nie powiadamia swoich partnerów o każdorazowej aktualizacji cennika.
4.4 Sprawdzenie cen ciąży każdorazowo na Zamawiającym przed złożeniem zamówienia.

4.5 Przypadku zmian cen przez producentów, obowiązuje aktualny cennik danego producenta
4.6 Wyjątkiem od pkt 4.4 są przypadki, gdy w danym asortymencie występuje stan zerowy i ogłoszenie nowej ceny wiąże się z nową dostawą, która jest indywidualnie kalkulowana, a cena sprzedaży ogłaszana oddzielnym mailem.

4.7 Ceny końcowe każdorazowo są weryfikowane przez pracownika PPHU IZMET.

5. Ceny detaliczne

5.1 Obowiązującym cennikiem dla odbiorców detalicznych są cenniki producentów zawierający ceny netto.
5.2 Cenniki umieszczone są na stronie internetowej firmy PPHU IZMET.  PPHU IZMET nie powiadamia swoich partnerów o każdorazowej aktualizacji cennika.

5.3 Ceny końcowe każdorazowo są weryfikowane przez pracownika PPHU IZMET.

6. Płatność

6.1 Podstawową formą płatności jest gotówka. Pod określeniem “gotówka” rozumiana jest:

 • płatność przy odbiorze bezpośrednim,
 • przedpłata na konto

6.2 Inne formy płatności ustalane są na drodze bezpośrednich ustaleń z uprawnionymi osobami w PPHU IZMET.
6.3 Terminy płatności ustalane są bezpośrednio z PPHU IZMET. Realne terminy spłacania należności mają bezpośredni wpływ na ewentualne dodatkowe wydłużanie terminów płatności.
6.4 Towar zamówiony wysyłany jest do Zamawiającego w sytuacji, gdy nie zalega on z płatnościami za poprzednie dostawy, będące wymagalnymi terminami.
6.5 PPHU IZMET ma prawo do obciążania Zamawiających odsetkami karnymi za przeterminowane płatności, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa.

7. Gwarancja i reklamacja

7.1 Podstawowym terminem gwarancji jest okres 12,24,36 miesięcy w zależności od typu produktu. Zwykle 12 miesięcy od daty sprzedaży objętego warunkami gwarancyjnymi firmie lub 24 miesiące dla konsumenta. Różnice pomiędzy firmą i konsumentem określa Ustawa Konsumencka.
7.2 Gwarancja z bezpłatnym transportem obowiązuje wyłącznie na obszarze Polski. Towar sprzedawany za granicę objęty jest bezpłatnymi naprawami gwarancyjnymi jedynie w przypadku jego dostarczenia i odbioru z firmy Cenniki umieszczone są na stronie internetowej firmy PPHU IZMET.  PPHU IZMET nie powiadamia swoich partnerów o każdorazowej aktualizacji cennika. na koszt klienta.
7.3 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyrobów, które ulegają naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji, wymiany części roboczych oraz uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego używania, konserwacji i dbania o przedmiot.
7.4 Podstawą rozstrzygnięcia reklamacji jest otrzymanie reklamowanego wyrobu. Reklamowany towar wysyłany jest do PPHU IZMET (bądź bezpośrednio do producenta) po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym. Wysyłka inną spedycją traktowana będzie jak odstąpienie od warunków gwarancji i różnica w kosztach transportu refakturowana będzie firmie reklamującej, bez możliwości odwołania. Nie odbieramy przesyłek nadanych tzw. “za pobraniem”.
7.5 Zasady przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych oraz tryb postępowania określone są w Karcie gwarancyjnej.
7.6 Szczegóły umowy gwarancyjnej zawiera Karta Gwarancyjna. Wszelkie samodzielne przeróbki, adaptacje, bądź inne ingerencje w reklamowany towar traktowane będzie jak złamanie warunków gwarancji.
7.7 Podstawą uznania reklamacji jest przestrzeganie wytycznych instalacyjnych, eksploatacyjnych oraz konserwacyjnych zapisanych w Instrukcji Obsługi wyrobu.
7.8 Reklamacje dotyczące niezgodności w specyfikacji towarowej dostawy rozstrzygane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia faxem lub e-mailem. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż w okresie 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki firmą kurierską lub odbioru towaru w PPHU IZMET.
7.9 Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru odebranego firmą kurierską (u klienta) uznawane będą wyłącznie na podstawie protokołu uszkodzenia przesyłki spisanego w obecności i podpisanego przez kuriera dostarczającego towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, wykonać należy zdjęcia powstałego uszkodzenia co ułatwi i przyśpieszy to proces rozpatrywania reklamacji przez przewoźnika.
7.10 Reklamacje dotyczące nieterminowego dostarczenia przesyłki lub opóźnień w dostawie załatwiane będą na bieżąco w kontakcie z firmą kurierską.
7.11 Towar odebrany osobiście przez pracownika Zamawiającego lub odebrany od kuriera traktuje się jako własność Kupującego, za który ponosi on pełną odpowiedzialność materialną.

8. Zwroty

8.1 Zwroty towaru mogą być dokonane w sytuacji gdy:

 • omyłkowo wysłany został towar niezgodny ze specyfikacją zamówienia z winy PPHU IZMET, koszt transportu ponosi winny, chyba, że uzgodniono inną formę porozumienia,
 • Zamawiający błędnie określił specyfikację towaru, koszty transportu ponosi winny,
 • Zamawiający chce zwrócić nienaruszony towar, jeśli PPHU IZMET wyrazi zgodę,  koszt obu wysyłek ponosi kupujący,
 • zakup towaru nastąpił w terminie ostatnich 14 dni, chyba, że wyjątkowo uzgodniono inny tryb w formie pisemnej,  koszt obu wysyłek ponosi kupujący,

8.2 Zwrotów nie przyjmuje się, gdy:

 • towar nosi znamiona użytkowania,
 • towar nie jest zapakowany w oryginalne opakowanie,
 • towar nie jest kompletny,
 • towar został uszkodzony,
 • towar został wykonany/sprowadzony na specjalne zamówienie,

8.3 Dokument korygujący może być wstawiony po otrzymaniu zwróconego towaru, jeśli pracownicy firmy PPHU IZMET wykluczą zgodność towaru z zapisami punktu 8.2. Procedura zwrotu może potrwać do 14  dni roboczych.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Powyższe zasady obowiązują od dnia publikacji na stronie internetowej PPHU IZMET.
9.2 Zasady dotyczą wyłącznie sprzedaży krajowej, warunki sprzedaży eksportowej są przedmiotem oddzielnych ustaleń.
9.3 Wszelkie spory oraz wątpliwości rozstrzygane będą polubownie w formie pisemnej po uprzednim otrzymaniu pisemnego zażalenia, dotyczącego:

 • jakości usług lub towaru,
 • czystości prawnej,
 • jakości obsługi,
 • innych odstępstw od procedury opisanej w niniejszym dokumencie.

9.4 PPHU IZMET gwarantuje ok 7 dniowy termin rozpatrzenia skargi Klienta.
9.5 PPHU IZMET ma prawo do odmówienia współpracy, lub jej kontynuacji w przypadku gdy Klient:

 • nie dostarczy dokumentów wymaganych w punkcie 1,
 • notorycznie nie wywiązuje się z terminów płatności,
 • łamie zasady dobrych obyczajów kupieckich.